Spain

Lake Iznahar, Spain:

Córdoba, Spain:

El Torcal, Spain: